Saateks

Saateks

Hiiumaa koguteose saamise lugu on pikk. Juba enne 1938. aastal ilmunud Läänemaa koguteost hakati tegema ettevalmistusi Hiiumaad puudutava eriosa väljaandmiseks. Ilmaelu keerdkäigud aga ei loonud võimalust sellel kaante vahele jõuda. Tollaste autorite tööst on õnneks korrektuurpoognate vahendusel ainest saanud mitmed tänased kirjutajad.

Koguteoseks on kutsutud ka Elmar Vrageri poolt koostatud ja Torontos 1970. aastal ilmunud raamatut „Hiiumaa ja hiidlased“. Hiiumaa elanikele sai see põnev materjal kättesaadavaks alles aastaid hiljem. Ülejäänud kirjatööd, kus püüti kokku võtta, kirjeldada ning analüüsida meie ajaloosündmusi ja loodusväärtusi, nii suurte mahtudeni ei jõudnud.

Iga maa väärib uurimist ja edasiuurimist, ka meie väike Hiiumaa. Kuidas muuta see kauge meresaar teadlastele köitvaks või innustada omainimesi läbielatut jäädvustama? Need küsimused olid õhus ka 1980. aastate lõpus. Küllap just seetõttu asutati juba Eesti taasiseseisvumise esimesel aastal Saare ja Hiiu maavalitsuste ning saartelt pärit teadlaste initsiatiivil Saarte Instituut. Selle põhiülesandeks oli kõikide Eesti asustatud saarte (siis 12) elanikkonna, ettevõtete ja asutuste huvidele vastava, riikliku ning omavalitsusliku juhtimise jaoks vajaliku teadusteabe tootmine, kogumine ja levitamine. Hoolimata tublist algusest jäi Hiiumaa osakond loomata. Uusi uurimusi püüdis käivitada ja toetada Ruuben Posti juhitud Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala Hiiumaa keskus. Tööd hakkasid ilmuma sarjas „Pirrujaak“ ja eraldi trükistena. Põhitähelepanu keskendus neis uurimustes siiski looduse ja maastiku muutustele.

Aastal 2001 tuli 400-leheküljelise koguteose koostamise ideega Hiiu maavalitsusse eesti ajaloolane prof dr Raimo Pullat, kuid olematute rahastamisvõimaluste tõttu see hea plaan mõneks ajaks soikus. Kohalik Hiiumaa algatusrühm võttis teema taas üles 2003. aastal, mil täpsustati kogu Hiiumaa ajaloouurimise tegevuse eesmärgid. Esialgne kokkulepe raamatu toimetamise ja trükkimise osas sõlmiti Eesti Entsüklopeediakirjastusega. Selleaegne direktor Hardo Aasmäe rõhutas, et iga koguteos saab valmida kohaliku haritlaskonna eestvedamisel ja kaasalöömisel. Väljaande mahuks kavandati algselt 750 lehekülge. Parimas usus komplekteeriti toimetuse kolleegium koosseisus Ülo Kaevats (esimees), Taavi Pae, Vello Tõnso, Toomas Kokovkin, Kalev Kotkas, Vello Kaskor, Helgi Põllo. Nad koostasid koguteose esialgse sisukorra, kirjutaja meelespea ja algas võimalike autorite leidmise vaevarikas protsess. Teose koostamise juhtimiseks ja rahastamiseks pöördus toimetuse kolleegium abi saamiseks Sihtasutus Tuuru poole. Ühiselt otsustati nii mahuka ettevõtmise jaoks asutada eraldiseisev organisatsioon, milleks sai 28. juunil 2004. aastal mittetulundusühing Hiiumaa Teabekapital. Juhatusse valiti Helgi Põllo, Aivi Telvik ja Ermo Mäeots, kelle töö tulemus raamatuna on teie ees laual – 2 900 000 tähemärki, 440 000 sõna, 1360 lehekülge, 69 artiklit 66 autorilt. Teose saamisloo rahaline väärtus 116 000 eurot tähendab tegelikult kümneid projekte, sadu lepinguid ja lugematut hulka aruandeid.

Teos on sündinud tänu paljude autorite, toimetajate, korrektorite, fotograafide ja vabatahtlike koostööle, kelle eesmärgiks oli koondada ja täiendada teadmisi meie saarest ja inimestest. Käsitletavad teemad on erinevad, kuid õnneks oleme leidnud nende lahkamiseks piisavalt autoreid, kes ei löönud kirjutamise ees kõhklema. Koostades ei ole me taotlenud täit akadeemilisust, pigem soovisime jätta alles igasse artiklisse selle kirjutaja isikupära.

Kõik Hiiumaad puudutavad valged laigud ei saa veel seegi kord selgeks ja paberile. Usume, et nii mõnigi valdkond leiab edasiuurimist. Juba koguteose pika valmimisperioodi jooksul on uusi fakte välja tulnud ja mitu koguteost toetavat raamatutki ilmunud. Kindlasti tulevad pea ka uued tegijad ja uurimused, mis suudavad meie saare loole põnevat täiendust pakkuda. Tänaseid tegijaid tiivustas usk Hiiumaa inimestesse ja armastus selle looduskauni ning põneva saare vastu.

Suur tänu kõigile, kes jaksasid oodata, kel jätkus julgustavaid sõnu, asjatundlikke märkusi ja õpetusi ning soovi ise kaasa aidata. Ainult tänu teie mõistvale suhtumisele ja abistamisele on kõik see võimalikuks osutunud.