Põhikiri

 

Mittetulundusühingu Hiiumaa Teabekapital

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing nimetusega Hiiumaa Teabekapital (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev ühendus, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2. Ühingu asukohaks on Kärdla linn, Eesti Vabariik.

1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast ning juhtorganite otsustest.

1.4. Mittetulundusühing on asutatud 28. juunil 2004.a. asutamislepinguga.

1.5. Ühingu eesmärgiks on Hiiumaa kultuuri- ja ajaloo ning loodusega seotud teabe kogumine, talletamine ja kättesaadavaks muutmine.

1.6. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:

  • Viib läbi uuringuid ja ekspeditsioone.
  • Süstematiseerib ja säilitab saadud teavet.
  • Korraldab seminare, infopäevi, konverentse ja näitusi.
  • Tutvustab ja publitseerib saadud teavet.
  • Koostab Hiiumaa Koguteose.
  • Teeb koostööd eraõiguslike, avalik-õiguslike ja omaalgatuslike ning rahvusvaheliste ühenduste ning üksikisikutega.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord.

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirja ja tasub ühingu üldkoosoleku poolt kehtestatud sisseastumismaksu.

2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus või põhikirja punktis 2.6 toodud juhul üldkoosolek.

2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda etteteatamistähtajaga 1 kuu. Ühingu juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist ühingust väljaastunu ühingu liikmete nimekirjast.

2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:
a) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
b) ei täida üldkoosoleku poolt pandud varalisi kohustusi (sisseastumismaks, muud maksed) c) on kahjustanud ühingu tegevust;.

2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
b) olla valitud ühingu juhatuse ja muude organite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja täitma ühingu organite otsuseid;
b) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

3.3 Sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt olid kõik ühingu liikmed.

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine;
b) eesmärgi muutmine;
c) juhatuse liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete määramine;
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; f) liikme sisseastumismaksu suuruse määramine ja muutmine ning liikmetele varaliste kohustuste panemine;
g) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks teavitab ühingu juhatus liikmeid vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest ja ühingu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7. Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 1 – 3 liiget

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3. aastaks.

5.3 Juhatus:

5.3.1 korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist, liikmete arvestust, raamatupidamist ja aruandlust;

5.3.2 sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid palgaliste töötajatega;

5.3.3 juhatuse iga liige esindab klubi kõigis õigustoimingutes;

5.3.4 täidab muid seadusest tulenevaid ja üldkoosoleku poolt antud ülesandeid.

5.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI Ühingu vara ja vahendid.

 

6.1 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ja omamine ei ole seadusega või teiste õigusaktidega keelatud.

 

6.2 Ühing kasutab ja käsutab oma vara õigustoimingute teostamisel, mis on aluseks tsiviilõiguste ja kohustuste tekkimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks või lõppemiseks.

 

6.3 Ühingu vara sh. rahalised vahendid moodustuvad:

6.3.1 sisseastumismaksudest ja liikmetele üldkoosoleku otsusega pandud varalistest kohustustest;

6.3.2 sponsorlusest;

6.3.3 tulust, mida võidakse saada ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate

tasuliste ürituste korraldamisest;

6.3.4 muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

 

6.4 Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksu suurusega.

VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse allesjäänud vara üle kohalikule omavalitsusele või sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu valdusesse.

8. Käesolevas põhikirjas reguleerimata küsimustes juhindutakse õigusaktidest.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 28. juunil 2004. a. asutamislepingu lisana.

Asutajad

Jüri Lauter ……………………………………………… – Hiiumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige

Aivi Telvik……………………………………………… – Sihtasutus Tuuru juhatuse liige

Tiit Leito ……………………………………………….

Helgi Põllo …………………………………………….

Ermo Mäeots ………………………………………..

Reet Kokovkin ……………………………………….

Toomas Kokovkin ………………………………….

Omar Jõpiselg ……………………………………….

Hannes Maasel ……………………………………..

Urmas Selirand …………………………………